Welcome to Smart Agriculture 中文

Announcement

  Volume 1, Number 4, 2019: Overview Article
 • 1. State-of-the-art and recommended developmental strategic objectives of smart agriculture  

  Author: Chunjiang Zhao 

  Citation: Zhao C. State-of-the-art and recommended developmental strategic objectives of smart agriculture[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 1-7. (in Chinese with English abstract)


  2. Original innovation of key technologies leading healthy development of smart agriculture 

  Authors: Wanlin Gao, Ganghong Zhang, Guofeng Zhang, Feng Huang, Dehua Wu, Sha Tao, Minjuan Wang 

  Citation: Gao W, Zhang G, Zhang G, Huang F, Wu D, Tao S, Wang M. Original innovation of key technologies leading healthy development of smart agriculture[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 8-19. (in Chinese with English abstract)


  3. Advances in the development and applications of intelligent equipment and feeding technology for livestock production  

  Authors: Yiguang Zhao, Liang Yang, Shanshan Zheng, Benhai Xiong

  Citation: Zhao Y, Yang L, Zheng S, Xiong B. Advances in the development and applications of intelligent equipment and feeding technology for livestock production[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 20-31. (in Chinese with English abstract)


  4, Technical demands for agricultural remote sensing satellites in China

  Authors: Zhongxin Chen, Pengyu Hao, Jia Liu, Meng An, Bo Han

  Citation: Chen Z, Hao P, Liu J, An M, Han B. Technical demands for agricultural remote sensing satellites in China[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 32-42. (in Chinese with English abstract)


  5. Advances in diagnosis of crop diseases, pests and weeds by UAV remote sensing

  Authors: Yubin Lan, Xiaoling Deng, Guoliang Zeng

  Citation: Lan Y, Deng X, Zeng G. Advances in diagnosis of crop diseases, pests and weeds by UAV remote sensing[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(2): 1-19. (in Chinese with English abstract)


  6. Key technology analysis and research progress of UAV intelligent plant protection

  Authors: Min Xu, Ruirui Zhang, Liping Chen, Qing Tang, Gang Xu

  Citation: Xu M, Zhang R, Chen L, Tang Q, Xu G. Key technology analysis and research progress of UAV intelligent plant protection[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(2): 20-33. (in Chinese with English abstract)


  7. Information sensing and environment control of precision facility livestock and poultry farming

  Author: Guanghui Teng

  Citation: Teng G. Information sensing and environment control of precision facility livestock and poultry farming[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 1-12. (in Chinese with English abstract)


  8. Research and prospect of solar insecticidal lamps Internet of Things

  Authors: Kailiang Li, Lei Shu, Kai Huang, Yuanhao Sun, Fan Yang, Yu Zhang, Zhiqiang Huo, Yanfei Wang, Xinyi Wang, Qiaoling Lu, Yacheng Zhang

  Citation: Li K, Shu L, Huang K, Sun Y, Yang F, Zhang Y, Huo Z, Wang Y, Wang X, Lu Q, Zhang Y. Research and prospect of solar insecticidal lamps Internet of Things[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 13-28. (in Chinese with English abstract)


  9. Research progress and prospect on non-destructive detection and quality grading technology of apple

  Authors: Yudong Cao, Weiyan Qi, Xian Li, Zhemin Li

  Citation: Cao Y, Qi W, Li X, Li Z. Research progress and prospect on non-destructive detection and quality grading technology of apple[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 29-45. (in Chinese with English abstract)


  10. Progress and prospects of crop diseases and pests monitoring by remote sensing

  Authors: Wenjiang Huang, Yue Shi, Yingying Dong, Huichun Ye, Mingquan Wu, Bei Cui, Linyi Liu

  Citation: Huang W, Shi Y, Dong Y, Ye H, Wu M, Cui B, Liu L. Progress and prospects of crop diseases and pests monitoring by remote sensing[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(4): 1-11. (in Chinese with English abstract)


  11. Perspectives and experiences on the development and innovation of agricultural aviation and precision agriculture from the Mississippi Delta and recommendations for China

  Author: Yanbo Huang

  Citation: Huang Y. Perspectives and experiences on the development and innovation of agricultural aviation and precision agriculture from the Mississippi Delta and recommendations for China[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(4): 12-30. (in English with Chinese abstract)


  12. Application analysis and suggestions of modern information technology in agriculture: Thoughts on Internet enterprises entering agriculture

  Authors: Fantao Kong, Mengshuai Zhu, Tan Sun

  Citation: Kong F, Zhu M, Sun T. Application analysis and suggestions of modern information technology in agriculture: Thoughts on Internet enterprises entering agriculture[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(4): 31-41. (in Chinese with English abstract)

 • Pubdate: 2020-01-31    Viewed: 206