Welcome to Smart Agriculture

Announcement

  Volume 1, Number 4, 2019: Information Processing and Decision Making
 • 1. Research on key technologies of crop growth process simulation model and morphological 3D visualization

  Authors: Yeping Zhu, Shijuan Li, Shuqin Li

  Citation: Zhu Y, Li S, Li S. Research on key technologies of crop growth process simulation model and morphological 3D visualization[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 53-66. (in Chinese with English abstract)


  2. Framework design and application prospect of agricultural product information blockchain

  Authors: Hao Liang, Sichen Liu, Yinuo Zhang, Ke Lv

  Citation: Liang H, Liu S, Zhang Y, Lv K. Framework design and application prospect of agricultural product information blockchain[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(1): 67-75. (in Chinese with English abstract)


  3. Energy optimization strategy for wireless sensor networks in large-scale farmland habitat monitoring

  Authors: Xiaohan Zhang, Changchuan Yin, Huarui Wu

  Citation: Zhang X, Yin C, Wu H. Energy optimization strategy for wireless sensor networks in large-scale farmland habitat monitoring[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(2): 55-63. (in Chinese with English abstract)


  4. Research on the application of multi-source agricultural land spatial data for "Two-Zone" demarcation

  Authors: Jiong You, Zhiyuan Pei, Fei Wang

  Citation: You J, Pei Z, Wang F. Research on the application of multi-source agricultural land spatial data for "Two-Zone" demarcation[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 56-66. (in Chinese with English abstract)


  5. An improved method for estimating dissolved oxygen in crab ponds based on Long Short-Term Memory

  Authors: Nanyang Zhu, Hao Wu, Daheng Yin, Zhiqiang Wang, Yongnian Jiang, Ya Guo

  Citation: Zhu N, Wu H, Yin D, Wang Z, Jiang Y, Guo Y. An improved method for estimating dissolved oxygen in crab ponds based on Long Short-Term Memory[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 67-76. (in Chinese with English abstract)


  6. Rapid detection of citrus Huanglongbing using Raman spectroscopy and Auto-fluorescence spectroscopy

  Authors: Fen Dai, Zeyuan Qiu, Qian Qiu, Chujian Liu, Guozeng Huang, Yalin Huang, Xiaoling Deng

  Citation: Dai F, Qiu Z, Qiu Q, Liu C, Huang G, Huang Y, Deng X. Rapid detection of citrus Huanglongbing using Raman spectroscopy and Auto-fluorescence spectroscopy[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(3): 77-86. (in Chinese with English abstract)


  7. Developmental model of wheat smart production based on the integration of information technology, agricultural machinery and agronomy

  Authors: Xinming Ma, Zhaowu Ma, Xin Xu, Lei Xi, Shuping Xiong, Haiyang Li

  Citation: Ma X, Ma Z, Xu X, Xi L, Xiong S, Li H. Developmental model of wheat smart production based on the integration of information technology, agricultural machinery and agronomy[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(4): 62-71. (in Chinesewith English abstract)


  8. Multi-blockchain application technology for agricultural products transaction

  Authors: Hao Liang, Sichen Liu, Yinuo Zhang, Ke Lv

  Citation: Liang H, Liu S, Zhang Y, Lv K. Multi-blockchain application technology for agricultural products transaction[J]. Smart Agriculture, 2019, 1(4): 72-82. (in Chinese with English abstract)


 • Pubdate: 2020-02-13    Viewed: 300